Meteen naar de inhoud

Privacy statement PDB Finance

Inleiding

PDB Finance neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@pdbfinance.nl.

Wie is PDB Finance?

PDB Finance is de eenmanszaak PDB Finance, kantoorhoudende te (5481 BL) Schijndel aan Pompstraat 45, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70484910.

PDB Finance is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door PDB Finance de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt PDB Finance jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor PDB Finance persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens PDB Finance voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door PDB Finance worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

 • Doeleinde: Financiële administratie
 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: Facturatie
 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
 • Doeleinde: CRM
 • Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken
 • belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

PDB Finance heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij PDB Finance over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij PDB Finance. Je kunt verzoeken dat PDB Finance je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om PDB Finance te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van PDB Finance of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van PDB Finance te verkrijgen. PDB Finance zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat PDB Finance je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door PDB Finance

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@pdbfinance.nl. PDB Finance zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat PDB Finance een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien PDB Finance je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

* Verwerkers

Het kan zijn dat PDB Finance verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop PDB Finance je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@pdbfinance.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop PDB Finance jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@pdbfinance.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.